KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁKI KUCERA LOGISTICS GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) spółka Kucera Logistics Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wiosce pod nr 43A, 64-308 Jabłonna podaje następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kucera Logistics Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wiosce pod nr 43A, 64-308 Jabłonna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000768241, NIP: 7792361012, REGON: 300902029, kapitał zakładowy 55.000,00 zł opłacony w całości, zwana dalej Spółką.

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się ze Spółką pocztą elektroniczną na adres biuro@kucera-logistics.pl

 1. Spółka informuje o zdarzeniach, w wyniku których przetwarza dane osobowe, rodzaju danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich przetwarzania.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli dotyczy

Rekrutacja

imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

adres e-mail, numer telefonu

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 221 § 1 Kodeksu pracy

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników

imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, PESEL, dane o stanie rodzinnym oraz inne dane wymagane zgodnie z Kodeksem pracy

adres e-mail, numer telefonu

orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 221 § 1 w zw. z art. 94 pkt 9a) i 9b), art. 229, 230, art. 234 i nast. Kodeksu pracy

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 14-20 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zgłoszenie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach

dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o Oddziale NFZ oraz inne dane wymagane w formularzu zgłoszenia ZUS ZUA -zgłoszenie, ZUS IUA – zmiana danych, ZUS ZWUA -wyrejestrowanie, ZUS ZCNA -zgłoszenie członka rodziny, ZAS – wniosek o ustalenie okresu zasiłkowego, OL-2 – wniosek o kontrolę zaświadczenia lekarskiego, Z15a – zgłoszenie opieki nad dzieckiem, Z15B – zgłoszenie opieki nad innym członkiem rodziny

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami

dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kadrowe (w szczególności staż pracy, stawka wynagrodzeń), dane o czasie pracy, przyznanych nagrodach, potrąceniach (w tym zajęciach komorniczych) numery kont do przelewów bankowych pracownika

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – art. 94 pkt 5) Kodeksu pracy, art. 3 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 4 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, dane o stanie rodzinnym oraz inne dane wymagane zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO – Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zwi. z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją

imię (imiona), nazwisko, adres, PESEL, NIP, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

jw.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Monitoring wizyjny terenu zakładu

Wizerunek (obraz twarzy, sylwetki, pojazdu)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Monitoring ma na celu wyłącznie podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób i mienia

 1. Spółka może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 2. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 3. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nich obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS),

 4. podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzonej działalności, w tym świadczącym usługi doradcze, prawnicze, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 5. podmiotom świadczącym usługi z zakresu medycyny pracy.

 1. Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółki i zachowania zasady rozliczalności. Spółka przechowuje dane przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych

Dane osobowe związane z rekrutacją pracowników

Dane osobowe są usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, chyba że kandydat podpisał zgodę na dalsze rekrutacje – do zakończenia procesu wszelkich rekrutacji dotyczących kandydata

Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem pracowników

50 lat (art. 51u ust 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do chwili cofnięcia tej zgody.

Zgłoszenie pracowników i członków ich rodzin do ZUS, ich aktualizacja i przekazywanie danych o zwolnieniach

50 lat (art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Prowadzenie rozliczeń z pracownikami

50 lat (art. 125a ust 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych)

Zawarcie i wykonanie umowy cywilnoprawnej, w tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

Dane z monitoringu wizyjnego

8 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania  zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych w sprawach związanych z zatrudnieniem i rozliczaniem zawartych umów o pracę i umów cywilnoprawnych jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek realizacji świadczeń.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Dokument do pobrania w formie PDF: Klauzula informacyjna pracownicy