KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA KONTRAHENTÓW SPÓŁKI KUCERA LOGISTICS GROUP SP. Z O.O. SP. K.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) spółka Kucera Logistics Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wiosce pod nr 43A, 64-308 Jabłonna podaje następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Kucera Logistics Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Wiosce pod nr 43A, 64-308 Jabłonna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000768241, NIP: 7792361012, REGON: 300902029, kapitał zakładowy 55.000,00 zł opłacony w całości, zwana dalej Spółką.

 1. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się ze Spółką pocztą elektroniczną na adres biuro@kucera-logistics.pl

 1. Spółka informuje o zdarzeniach, w wyniku których przetwarza dane osobowe, rodzaju danych osobowych, celu i podstawie prawnej ich przetwarzania.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Cel przetwarzania

Rodzaj danych osobowych

Podstawa prawna

Prawnie uzasadniony cel, jeśli dotyczy

Zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z kontrahentem w związku z jej realizacją

imię (imiona), nazwisko, adres kontrahenta, NIP kontrahenta, stanowisko, miejsce pracy, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Rozpatrywanie reklamacji

jw.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

jw.

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych

Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych

jw.

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Prowadzenie działań marketingowych własnych produktów bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

imię (imiona), nazwisko, adres e-mail, numer telefonu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Monitoring wizyjny terenu zakładu

Wizerunek (obraz twarzy, sylwetki, pojazdu)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Monitoring ma na celu wyłącznie podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób i mienia

 1. Spółka prowadzi działalność opartą na współpracy z podmiotami gospodarczymi. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Spółkę dotyczą osób, które w imieniu tych podmiotów (kontrahentów) kontaktują się w różny sposób ze Spółką.

 1. Spółka może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 1. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

 2. podmiotom świadczącym usługi transportowe,

 3. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,

 4. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na nas obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS),

 5. podmiotom wspierającym Spółkę w prowadzonej działalności, w tym świadczącym usługi doradcze, prawnicze, finansowe.

 1. Spółka zobowiązana jest do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub gdy jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania Spółki i zachowania zasady rozliczalności. Spółka przechowuje dane przez okresy wskazane poniżej:

Czas przechowywania danych

Dane zawarte w umowach
i pełnomocnictwach

Do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy

Dokumenty rozliczeniowe

Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej

Dokumenty związane z rękojmią i gwarancją

Dokumenty dotyczące rękojmi i gwarancji będą przetwarzane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z rękojmi i gwarancji

Dane dla celów marketingowych

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.

Dane z monitoringu wizyjnego

Nie dłużej niż 3 miesiące. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody). Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.

 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1 lit. a RODO), osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wycofania  zgody w dowolnym momencie, przy czym cofniecie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.

 1. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności.

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

  Dokument do pobrania w formie PDF: Klauzula informacyjna kontrahenci